11 Μαρ 2010

Δείτε και την απόφαση της Νομαρχ Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας να ανακηρύξει σκουπιδότοπο τον Καθρέφτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σχετ. 4298, 6917, 7249
Πληροφορίες: Αντ. Τερζής
Ταχ. Δ/νση : Αρκαδίου 8
35100 ΛΑΜΙΑ
Τηλ/νο : +302231033231
ΦΑΞ :+302231067849
e-mail: dixοpe lamia@tee.gr

Λαμία 30/10/2007
Αρ. Πρωτ.. 9932
ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Παύση λειτουργίας των του (ΧΑΔΑ) στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ»
Δ.Δ. Λιβανατών Δήμου Δαφνουσίων Ν. Φθιώτιδας .

Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις των νόμων 2218/1994,2240/1994 περί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
2. Την 3492/2-2-95 διαπιστωτική πράξη και τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας ΝΑ Φθιώτιδας (ΦΕΚ 376/5-5-1995). .
3. Τις διατάξεις του Ν 1650/86 (ΦΕΚ 1601Α) )& 3010/02 (ΦΕΚ 91/α/2002) για την προστασία του περιβάλλovτoς
4. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 ( ΦΕΚ. Β' 1909/22-12-2003).
5. Την εγκύκλιο 103731/1278/5-5-2004 (ορθή επ/ψη 13-5-2004) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
6. Την εγκύκλιο 109974/3106/22-10-2004 (ορθή επ/ψη 4-11-2004) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
7. Το με αριθμ. Πρωτ. 2983/9-6-2005 (4529/10-6-2005) έγγραφο ΔlΠΕΧΩ
8. Το με αριθμ. Πρωτ. 4529/7-7-2005 έγγραφο μας
9. Το με αριθμ. 6459/13-7-2005 (6079/22-7-2005) έγγραφο Δασαρχείου Λαμίας με ορίζεται εκπρόσωπος της επιτροπής.
10. Το με αριθμ. 5542/15-4-2005 (5985/20-7-2005) έγγραφο ΔΤΥ με ορίζεται εκπρόσωπος της επιτροπής.
11. Το γεγονός ότι η ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών αποβλήτων στο φυσικό περιβάλλον και όχι σε οργανωμένο χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ( ΧΥΤΑ). αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πηγές ρύπανσης που προκαλεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα και κινδύνους για την δημόσια υγεία, Παράλληλα η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση των χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) , αποτελεί αναγκαιότητα τόσο για την αντιμετώπιση καταγγελιων και αποφυγής προστίμων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο όσο και για την εφαρμογή της υφιστάμενης Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.
12. Το με αριθμ. πρωτ. 2324/3-5-2007 (4298/8-5-2007) έγγραφο ΔΙΠΕΧΩ
13. Το με αριθμ. πρωτ. 3021/8/906-α/19-7-2007(6917/20-7-2007) έγγραφο Α.Τ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
14. Το με αριθμ. πρωτ. 7572/Φ.706.6/24-7-2006 (7249/30-7-2007) έγγραφο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμιας
15. Τη με αριθμ. Πρωτ. 1922/10-4-2006 (3200l12-4-2006) Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας χορήγησης άδεια αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» Δ.Δ.Λιβανατών Δήμου Δαφνουσίων
16. το με αριθμ. πρωτ. 4965/25-10-2007 ( 9932/25-10-2007) έγγραφο Δήμου Δαφνoυσίων με το οποίο διαβιβάστηκε η με αριθμό 145/05 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δαφνουσίων με την οποία αποφασίζει την οριστική παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» Δ,Δ. Λιβανατών Δήμου Δαφνουσίων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την παύση λειτουργίας του (ΧΑΔΑ) στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» Δ.Δ. Λιβανατών Δήμου Δαφνουσίων Ν. Φθιώτιδας σε εφαρμογή του προγράμματος 1 ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ.
2. Την διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου Δαφνουσίων στο ΧΑΔΑ στη θέση «ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ» Δ.Δ: Αρκίτσας Δήμου Δαφνουσίων Ν. Φθιώτιδας σε εφαρμογή του προγράμματος 1 ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ
3. Ο Δήμος ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ υποχρεούται να διαθέτει τα απόβλητα του σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και να μεριμνήσει για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση του παραπάνω ΧΑΔΑ. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τους όρους Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ η οποία πρέπει έχει εγκριθεί από την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
4. Την συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενη από τους:
• Τερζή Αντώνη, προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της ΔΙ.ΧΩ.Π.Ε. της Ν.Α. Φθιώτιδας.
• Κουτσώνη Βασιλική, γεωλόγο, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α Φθιώτιδας.
• ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Δασοπόνο, Δασαρχείου Λαμίας.
Η παραπάνω επιτροπή εντός προθεσμίας 20 ημερών από την υπογραφή της παρούσας απόφασης θα επισκεφθεί σε συνεννόηση με τον Δήμο Δαφνουσίων προκειμένου να διασφαλίσει την παύση λειτουργίας τους και να φροντίσει για την αποκοπή πρόσβασης σε αυτούς με τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα (φυσικό ανάχωμα εκσκαφή κάθετα στην οδό πρόσβασης κ.λ.π).

Η μη συμμόρφωση προς τα παραπάνω θα έχει αποτέλεσμα την επιβολή των κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 28,29 και 30 του N.1650/1986.
Με Ε.Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο ΝΟΜ/ΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ
ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ

2. ΔΙΠΕΧΩ Στ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Μ. Μπότσαρη 3 351 00 Λαμία

3. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
35100 ΛΑΜΙΑ

4. ΔΤΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 35100 ΛΑΜΙΑ

5. ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Πατησίων 147 11251 Αθήνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: