5 Ιουν 2010

Η απάντηση της Ευρ. Επιτροπής στην ερώτηση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλου για τον Καθρέφτη της Αρκίτσας

E-0893/10EL
Απάντηση του κ. Potočnik
εξ ονόματος της Επιτροπής
(2.6.2010)


Η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος κανένα νομοθετικό εργαλείο της ΕΕ σχετικά με την προστασία των γεωτόπων. Επιπλέον, καμία νομοθεσία ή πολιτική της ΕΕ δεν καλύπτει τη γεωλογική κληρονομιά.

Με την απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2005 (υπόθεση C-502/03), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των άρθρων 4, 8 και 9 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των στερεών αποβλήτων , όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/156/ΕΟΚ. Η εν λόγω απόφαση αφορά όλες τις παράνομες ή ανεξέλεγκτες χωματερές που λειτουργούν στην Ελλάδα και, ως εκ τούτου, και τη χωματερή στην Καναπίτσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιες οι ελληνικές αρχές αναγνώρισαν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τη λειτουργία τουλάχιστον 1.125 παράνομων ή ανεξέλεγκτων χωματερών στη Ελλάδα.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, οι ελληνικές αρχές έχουν επικαιροποιήσει τα περιφερειακά προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων, με στόχο το κλείσιμο των παράνομων ή ανεξέλεγκτων χωματερών μέχρι το τέλος του 2008 και την αντικατάστασή τους από κατάλληλες εγκαταστάσεις διαχείρισης, κυρίως χώρους υγειονομικής ταφής.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση του Δικαστηρίου και δεν έχει κλείσει όλες τις παράνομες χωματερές στο έδαφός της, η Επιτροπή αποφάσισε να της απευθύνει προειδοποιητική επιστολή (άρθρο 260 ΣΛΕΕ) στις 15 Απριλίου 2009.

Για την κατασκευή των νέων χώρων υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με τα περιφερειακά προγράμματα διαχείρισης των απορριμμάτων, τα έργα αυτά πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ . Ωστόσο, η οδηγία δεν δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα παρέμβασης όσον αφορά τη σκοπιμότητα ή τη χωροθέτηση του έργου ή ελέγχου της ουσίας της μελέτης των επιπτώσεων και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων (εκτός περιπτώσεων στις οποίες το κράτος μέλος διαπράττει προφανές λάθος εκτίμησης). Όλα αυτά εμπίπτουν στην ευθύνη των αρχών των κρατών μελών.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να μεριμνά για την τήρηση των κανόνων δικαίου της ΕΕ, το κλείσιμο από τις ελληνικές αρχές όλων των παράνομων χωματερών στην Ελλάδα και τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά τη δημιουργία νέων χώρων υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με τα περιφερειακά προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων.


Δείτε εδώ και την ερώτηση του κ Τρεμόπουλου

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0893/10
υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
προς την Επιτροπή

Θέμα: Υποβάθμιση διεθνούς σημασίας γεωτόπου στην Ελλάδα

Στη θέση Καναπίτσα του Δήμου Δαφνουσίων, στην Κεντρική Ελλάδα, βρίσκεται ένας γεώτοπος διεθνούς αξίας, στον οποίο διεξάγονται γεωλογικές και σεισμοτεκτονικές έρευνες από Έλληνες και ξένους επιστήμονες για περισσότερο από 40 χρόνια, με αντικείμενο τη χαρτογράφηση και μελέτη του σεισμικού ρήγματος της Αρκίτσας. Το τμήμα του επιπέδου του ρήγματος που φαίνεται σήμερα, γνωστό ως ''καθρέπτης'' λόγω της στιλπνότητος της επιφάνειάς του, έχει σχηματιστεί από τη δράση επανειλημμένων μεγάλων σεισμών στο πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν (100.000 έτη).

Το μέγεθος του αποκαλυφθέντος ''καθρέπτη'', περί τα 80m ύψος και 300m μήκος, τον καθιστά ένα παγκόσμιας κλίμακας γεωλογικό φαινόμενο. Ωστόσο, η σημερινή χρήση της τοποθεσίας αυτής ως χώρου ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων αντιβαίνει βάναυσα στη σημασία και την αξία του γεωτόπου και επιπλέον δημιουργεί σημαντικότατους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Εάν όμως η θέση αυτή προστατευθεί και αναδειχτεί, θα αποτελέσει πόλο έλξης χιλιάδων γεω-επιστημόνων, Ελλήνων και ξένων, αλλά και χώρο εκπαιδευτικής ενημέρωσης. Δυστυχώς, ενώ το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια μέσω επιστολών ειδικών επιστημόνων, αλλά και της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, δεν έχει τύχει της δέουσας προσοχής από την Πολιτεία.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να προστατευθεί και να αναδειχτεί ο γεώτοπος του «καθρέπτη» της Αρκίτσας;

2. Συμφωνεί ότι αξίζει να ενταχθεί η περιοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων;

3. Δεδομένου ότι συνεχίζεται η επίσημη απόθεση των απορριμμάτων χρησιμοποιώντας τη βάση του «καθρέφτη» ως χωματερή από το Δήμο Δαφνουσίων, τι μέτρα προτίθεται να πάρει για τη συμμόρφωση του Δήμου με την οδηγία για τις παράνομες χωματερές;