25 Δεκ 2010

5 Ιουν 2010

Η απάντηση της Ευρ. Επιτροπής στην ερώτηση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλου για τον Καθρέφτη της Αρκίτσας

E-0893/10EL
Απάντηση του κ. Potočnik
εξ ονόματος της Επιτροπής
(2.6.2010)


Η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος κανένα νομοθετικό εργαλείο της ΕΕ σχετικά με την προστασία των γεωτόπων. Επιπλέον, καμία νομοθεσία ή πολιτική της ΕΕ δεν καλύπτει τη γεωλογική κληρονομιά.

Με την απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2005 (υπόθεση C-502/03), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των άρθρων 4, 8 και 9 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των στερεών αποβλήτων , όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/156/ΕΟΚ. Η εν λόγω απόφαση αφορά όλες τις παράνομες ή ανεξέλεγκτες χωματερές που λειτουργούν στην Ελλάδα και, ως εκ τούτου, και τη χωματερή στην Καναπίτσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιες οι ελληνικές αρχές αναγνώρισαν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τη λειτουργία τουλάχιστον 1.125 παράνομων ή ανεξέλεγκτων χωματερών στη Ελλάδα.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, οι ελληνικές αρχές έχουν επικαιροποιήσει τα περιφερειακά προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων, με στόχο το κλείσιμο των παράνομων ή ανεξέλεγκτων χωματερών μέχρι το τέλος του 2008 και την αντικατάστασή τους από κατάλληλες εγκαταστάσεις διαχείρισης, κυρίως χώρους υγειονομικής ταφής.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση του Δικαστηρίου και δεν έχει κλείσει όλες τις παράνομες χωματερές στο έδαφός της, η Επιτροπή αποφάσισε να της απευθύνει προειδοποιητική επιστολή (άρθρο 260 ΣΛΕΕ) στις 15 Απριλίου 2009.

Για την κατασκευή των νέων χώρων υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με τα περιφερειακά προγράμματα διαχείρισης των απορριμμάτων, τα έργα αυτά πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ . Ωστόσο, η οδηγία δεν δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα παρέμβασης όσον αφορά τη σκοπιμότητα ή τη χωροθέτηση του έργου ή ελέγχου της ουσίας της μελέτης των επιπτώσεων και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων (εκτός περιπτώσεων στις οποίες το κράτος μέλος διαπράττει προφανές λάθος εκτίμησης). Όλα αυτά εμπίπτουν στην ευθύνη των αρχών των κρατών μελών.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να μεριμνά για την τήρηση των κανόνων δικαίου της ΕΕ, το κλείσιμο από τις ελληνικές αρχές όλων των παράνομων χωματερών στην Ελλάδα και τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά τη δημιουργία νέων χώρων υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με τα περιφερειακά προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων.


Δείτε εδώ και την ερώτηση του κ Τρεμόπουλου

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0893/10
υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
προς την Επιτροπή

Θέμα: Υποβάθμιση διεθνούς σημασίας γεωτόπου στην Ελλάδα

Στη θέση Καναπίτσα του Δήμου Δαφνουσίων, στην Κεντρική Ελλάδα, βρίσκεται ένας γεώτοπος διεθνούς αξίας, στον οποίο διεξάγονται γεωλογικές και σεισμοτεκτονικές έρευνες από Έλληνες και ξένους επιστήμονες για περισσότερο από 40 χρόνια, με αντικείμενο τη χαρτογράφηση και μελέτη του σεισμικού ρήγματος της Αρκίτσας. Το τμήμα του επιπέδου του ρήγματος που φαίνεται σήμερα, γνωστό ως ''καθρέπτης'' λόγω της στιλπνότητος της επιφάνειάς του, έχει σχηματιστεί από τη δράση επανειλημμένων μεγάλων σεισμών στο πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν (100.000 έτη).

Το μέγεθος του αποκαλυφθέντος ''καθρέπτη'', περί τα 80m ύψος και 300m μήκος, τον καθιστά ένα παγκόσμιας κλίμακας γεωλογικό φαινόμενο. Ωστόσο, η σημερινή χρήση της τοποθεσίας αυτής ως χώρου ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων αντιβαίνει βάναυσα στη σημασία και την αξία του γεωτόπου και επιπλέον δημιουργεί σημαντικότατους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Εάν όμως η θέση αυτή προστατευθεί και αναδειχτεί, θα αποτελέσει πόλο έλξης χιλιάδων γεω-επιστημόνων, Ελλήνων και ξένων, αλλά και χώρο εκπαιδευτικής ενημέρωσης. Δυστυχώς, ενώ το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια μέσω επιστολών ειδικών επιστημόνων, αλλά και της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, δεν έχει τύχει της δέουσας προσοχής από την Πολιτεία.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να προστατευθεί και να αναδειχτεί ο γεώτοπος του «καθρέπτη» της Αρκίτσας;

2. Συμφωνεί ότι αξίζει να ενταχθεί η περιοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων;

3. Δεδομένου ότι συνεχίζεται η επίσημη απόθεση των απορριμμάτων χρησιμοποιώντας τη βάση του «καθρέφτη» ως χωματερή από το Δήμο Δαφνουσίων, τι μέτρα προτίθεται να πάρει για τη συμμόρφωση του Δήμου με την οδηγία για τις παράνομες χωματερές;

21 Απρ 2010

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τον ΚΑΘΡΕΦΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ0ΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ Δ/νση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ Κώδικας : 11523
Πληροφορίες : Β. Σακοράφα
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701881
Αρ. Τηλεομοιοτ.. : 210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/νση : v.sakorafa@eyep.minenv.gr

Αθήνα, 31-03-2010
Αριθ. Πρωτ. : 382

Χρόνος Διατήρησης
Βαθμός Ασφάλειας: Αδιαβάθμητο
Βαθμός: Κοινό Προτεραιότητας

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Απομάκρυνση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Δαφνουσίων - Προστασία του φυσικού γεωλογικού σχηματισμού "Καθρέπτης της Αρκίτσας" στη θέση Καναπίτσα (Αετοράχη) του Δ. Δ Αρκίτσας, του Δήμου Δαφνουσίων Ν. Φθιώτιδος.

Σχετ.:
1. Το διαβιβαστικό έγγραφο του κ. Στέφανου Σταμέλλου Μέλους της «Πολιτικής Κίνησης των Οικολόγων Πράσινων Φθιώτιδα», με συνημμένη την επιστολή της Επιτροπής Διατήρησης Γεωλογικής Κληρονομιάς της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας προς το Νομάρχη Φθιώτιδος, «Παύση λειτουργίας του γεώτοπου Καναπίτσας (Αετορράχης, του Δ.Δ. Αρκίτσας του Δήμου Δαφνουσίων ως χώρου ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων και ενέργειες ανάδειξης του ως χώρου έρευνας, εκπαιδευτικής - πολιτιστικής ενημέρωσης, περιπάτου, αναψυχής.» (α.π. 382/03¬-02-2010 ΕΥΕΠ/ ΤΝΕ/ ΥΠΕΚΑ).

2. Η Κ.Υ.Α. Η. Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄/20Ο3) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

3. Το Κεφάλαιο Δ΄ άρθρα 18-23 ((Προστασία της φύσης και του τοπίου», του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α' /16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος»


Σε συνέχεια της ανωτέρω αναφοράς (σχετ. 1), σχετικά με την παράνομη ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) σε φυσικό γεωλογικό σχηματισμό, στον καθρέπτη του ρήγματος της Αρκίτσας, στη θέση Καναπίτσα (Αετοράχη) του Δ.Δ Αρκίτσας, του Δήμου Δαφνουσίων Ν. Φθιώτιδος, παρακαλούμε τις τοπικές αρχές, (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Ν.Α Φθιώτιδος & Δήμο Δαφνουσίων), λαμβάνοντας υπόψη τον «Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» (σχετ. 2), να προβούν άμεσα στην αποκατάσταση του χώρου (σύνταξη τεχνικής μελέτης ή οριστικής μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης, άδεια αποκατάστασης από το Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος κλπ.).

Δεδομένου, ότι ο εν λόγω ΧΑΔΑ αναπτύσσεται σε φυσικό γεωλογικό σχηματισμό ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος, όπως εκφράζεται και στην επιστολή της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας προς το Νομάρχη Φθιώτιδος (σχετ.1) « πρόκειται για μια αξιόλογη περιοχή με ιδιαίτερα φυσικογεωλογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά η σημερινή της χρήση ως χώρος απόθεσης απορριμμάτων κρίνεται ασύμβατη όχι μόνο επειδή πρόκειται για γεώτοπο διεθνούς αξίας τον οποίο επισκέπτονται ερευνητές και επιστήμονες από όλο τον κόσμο,.. .., .." αλλά επιπλέον δημιουργεί σημαντικότερους περιβαλλοντικούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων της περιοχής... .», παρακαλείσθε, στο πλαίσιο του άρθρου 19 του Ν.1650/86 (κριτήρια χαρακτηρισμού και αρχές προστασίας) της φύσης και του τοπίου, και γενικότερα των άρθρων 18-22 «Κεφάλαιο Δ' Προστασία της φύσης και του τοπίου» (σχετ.3), να προβείτε σε περαιτέρω διαδικασίες για την ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση του εν λόγω φυσικού σχηματισμού, σε συνεργασία με την Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Kλιματικής Αλλαγής και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).

Αναφορικά με τη τελευταία παράγραφο της ανωτέρω αναφοράς (σχετ. 1) «......σε μικρή απόσταση λειτουργεί γεώτρηση από την οποία υδρεύεται η Αρκίτσα και η ευρύτερη περιοχή…», παρακαλούμε τη Δ/νση Υδάτων/ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για τις τυχόν δικές της ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
Τομεάρχης
Γ. Κοτίνη


Συνημμένα:
α/α
Αποδέκτες Α1, Α2, Α3

1. Το διαβιβαστικό έγγραφο του κ. Στέφανου Σταμέλλου Μέλους της «Πολιτικής Κίνησης των Οικολόγων Πράσινων Φθιώτιδας», με συνημμένη την επιστολή της Επιτροπής Διατήρησης Γεωλογικής Κληρονομιάς της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας προς το Νομάρχη Φθιώτιδος, «Παύση λειτουργίας του γεώτοπου Καναπίτσας (Αετορράχης, του Δ.Δ. Αρκίτσας του Δήμου Δαφνουσίων ως χώρου ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων και ενέργειες ανάδειξης του ως χώρου έρευνας, εκπαιδευτικής - πολιτιστικής ενημέρωσης, περιπάτου, αναψυχής. »,


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια:
1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
α. Γρ. Γενικού Γραμματέα
β. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας
Μ, Μπότσαρη 3, 351 00 Λαμία
γ. Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης/ Τμ. Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων
Υψηλάντη 14, 351 00 Λαμία
2. Ν. Α. Φθιώτιδος
α. Δ/νση Χωροταξίας - Οικισμού & Περιβάλλοντος
Αρκαδίου 8, 351 00 Λαμία
β. Δ/νση Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Ασφ.
Ενιάνων 2, 351 00 Λαμία
3. Δήμος Δαφνουσίων Φθιώτιδος
Γρ. Δημάρχου
Εθνικής Αντιστάσεως 2, 35007 Λιβανάτες Φθιώτιδος

Β. Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:

1. Ειδική Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
α. Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
β. Δ/νση Περ/κου Σχεδιασμού
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Τρικάλων 36, 115 26 Αθήνα
3. Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία
Επιτροπή Διατήρησης Γεωλογικής Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς
ΙΓΜΕ, Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό χωριό, 13677 Αχαρναί
4. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Διεύθυνση Τεχνικής Γεωλογίας
Σπ. Λούη 1, Γ Είσοδος Ολυμπιακού χωριού, 136 77 Αχαρναί
5. Πολιτική Κίνηση των Οικολόγων Πράσινων Φθιώτιδος
(υπόψη κ. Στέφανου Σταμέλλου)
Πλούτωνος 1, 351 00 Λαμία

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Γ (Φ.Α.4 )
4. Β.Σακοράφα

11 Μαρ 2010

Δείτε και την απόφαση της Νομαρχ Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας να ανακηρύξει σκουπιδότοπο τον Καθρέφτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σχετ. 4298, 6917, 7249
Πληροφορίες: Αντ. Τερζής
Ταχ. Δ/νση : Αρκαδίου 8
35100 ΛΑΜΙΑ
Τηλ/νο : +302231033231
ΦΑΞ :+302231067849
e-mail: dixοpe lamia@tee.gr

Λαμία 30/10/2007
Αρ. Πρωτ.. 9932
ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Παύση λειτουργίας των του (ΧΑΔΑ) στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ»
Δ.Δ. Λιβανατών Δήμου Δαφνουσίων Ν. Φθιώτιδας .

Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις των νόμων 2218/1994,2240/1994 περί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
2. Την 3492/2-2-95 διαπιστωτική πράξη και τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας ΝΑ Φθιώτιδας (ΦΕΚ 376/5-5-1995). .
3. Τις διατάξεις του Ν 1650/86 (ΦΕΚ 1601Α) )& 3010/02 (ΦΕΚ 91/α/2002) για την προστασία του περιβάλλovτoς
4. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 ( ΦΕΚ. Β' 1909/22-12-2003).
5. Την εγκύκλιο 103731/1278/5-5-2004 (ορθή επ/ψη 13-5-2004) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
6. Την εγκύκλιο 109974/3106/22-10-2004 (ορθή επ/ψη 4-11-2004) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
7. Το με αριθμ. Πρωτ. 2983/9-6-2005 (4529/10-6-2005) έγγραφο ΔlΠΕΧΩ
8. Το με αριθμ. Πρωτ. 4529/7-7-2005 έγγραφο μας
9. Το με αριθμ. 6459/13-7-2005 (6079/22-7-2005) έγγραφο Δασαρχείου Λαμίας με ορίζεται εκπρόσωπος της επιτροπής.
10. Το με αριθμ. 5542/15-4-2005 (5985/20-7-2005) έγγραφο ΔΤΥ με ορίζεται εκπρόσωπος της επιτροπής.
11. Το γεγονός ότι η ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών αποβλήτων στο φυσικό περιβάλλον και όχι σε οργανωμένο χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ( ΧΥΤΑ). αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πηγές ρύπανσης που προκαλεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα και κινδύνους για την δημόσια υγεία, Παράλληλα η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση των χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) , αποτελεί αναγκαιότητα τόσο για την αντιμετώπιση καταγγελιων και αποφυγής προστίμων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο όσο και για την εφαρμογή της υφιστάμενης Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.
12. Το με αριθμ. πρωτ. 2324/3-5-2007 (4298/8-5-2007) έγγραφο ΔΙΠΕΧΩ
13. Το με αριθμ. πρωτ. 3021/8/906-α/19-7-2007(6917/20-7-2007) έγγραφο Α.Τ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
14. Το με αριθμ. πρωτ. 7572/Φ.706.6/24-7-2006 (7249/30-7-2007) έγγραφο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμιας
15. Τη με αριθμ. Πρωτ. 1922/10-4-2006 (3200l12-4-2006) Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας χορήγησης άδεια αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» Δ.Δ.Λιβανατών Δήμου Δαφνουσίων
16. το με αριθμ. πρωτ. 4965/25-10-2007 ( 9932/25-10-2007) έγγραφο Δήμου Δαφνoυσίων με το οποίο διαβιβάστηκε η με αριθμό 145/05 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δαφνουσίων με την οποία αποφασίζει την οριστική παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» Δ,Δ. Λιβανατών Δήμου Δαφνουσίων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την παύση λειτουργίας του (ΧΑΔΑ) στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» Δ.Δ. Λιβανατών Δήμου Δαφνουσίων Ν. Φθιώτιδας σε εφαρμογή του προγράμματος 1 ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ.
2. Την διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου Δαφνουσίων στο ΧΑΔΑ στη θέση «ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ» Δ.Δ: Αρκίτσας Δήμου Δαφνουσίων Ν. Φθιώτιδας σε εφαρμογή του προγράμματος 1 ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ
3. Ο Δήμος ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ υποχρεούται να διαθέτει τα απόβλητα του σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και να μεριμνήσει για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση του παραπάνω ΧΑΔΑ. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τους όρους Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ η οποία πρέπει έχει εγκριθεί από την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
4. Την συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενη από τους:
• Τερζή Αντώνη, προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της ΔΙ.ΧΩ.Π.Ε. της Ν.Α. Φθιώτιδας.
• Κουτσώνη Βασιλική, γεωλόγο, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α Φθιώτιδας.
• ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Δασοπόνο, Δασαρχείου Λαμίας.
Η παραπάνω επιτροπή εντός προθεσμίας 20 ημερών από την υπογραφή της παρούσας απόφασης θα επισκεφθεί σε συνεννόηση με τον Δήμο Δαφνουσίων προκειμένου να διασφαλίσει την παύση λειτουργίας τους και να φροντίσει για την αποκοπή πρόσβασης σε αυτούς με τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα (φυσικό ανάχωμα εκσκαφή κάθετα στην οδό πρόσβασης κ.λ.π).

Η μη συμμόρφωση προς τα παραπάνω θα έχει αποτέλεσμα την επιβολή των κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 28,29 και 30 του N.1650/1986.
Με Ε.Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο ΝΟΜ/ΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ
ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ

2. ΔΙΠΕΧΩ Στ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Μ. Μπότσαρη 3 351 00 Λαμία

3. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
35100 ΛΑΜΙΑ

4. ΔΤΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 35100 ΛΑΜΙΑ

5. ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Πατησίων 147 11251 Αθήνα

Δείτε εδώ και την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δαφνουσίων να κάνει επίσημο ΧΑΔΑ του δήμου τον Καθρέφτη

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
----------------------------------

Από το πρακτικό της αριθ. 13/05 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δαφνουσίων
ΘΑΜΑ : 8
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 145/05
Π ε ρ ί λ η ψ η
-------------------
Παύση λειτουργίας ενεργού ΧΑΔΑ στον Δήμο Δαφνουσίων
Λιβανάτες και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα 5-7-05 ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση ύστερα από την αριθ. 2505/1-7-05 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ΠΔ 410/95
Διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο δεκατριών μελών βρέθηκαν παρόντα όλα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Κων/νος Πάσσας Αθαν.Μαζιώτης Αποστ. Ρουμπής Κανένας
Αθαν. Τσαρούχας
Παρασκ.Κλωτσοτύρας
Νικ.Κλωτσοτύρας
Γεώργ.Μαύρος
Κων.Σακελλάρης
Γεωργ.Φωτούρας
Βασίλ.Θεοδοσίου
Αναστ.Κιάτου-Στραβοπόδη
Αθαν.Λουκάς
Αντών.Σταμέλος
Στεργ.Ντέλιος
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα είπε:
Όπως γνωρίζετε η ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών αποβλήτων στο φυσικό περιβάλλον και όχι σε οργανωμένο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πηγές ρύπανσης. Παράλληλα, η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) αποτελεί αναγκαιότητα τόσο για την αντιμετώπιση καταγγελιών και αποφυγής προστίμων όσο και για την εφαρμογή της υφιστάμενης εθνικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Προτείνω λοιπόν την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ στη θέση Τριανταφυλλιά Λιβανατών και την διατήρηση αυτού στη θέση Καναπίτσα Αρκίτσας.
Το συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την οριστική παύση λειτουργίας και την υποβολή αίτησης και Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) για την έκδοση άδειας αποκατάστασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003, του παρακάτω ΧΑΔΑ
Α) Θέση ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Δημ.Διαμμερίσματος ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ
Στον παραπάνω χώρο απαγορεύεται εφεξής η απόρριψη κάθε είδους αποβλήτων ενώ θα ληφθούν μέτρα για την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες. Μετά την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης ο Δήμος θα παρακολουθεί την κατάσταση του παραπάνω χώρου και θα μεριμνά για την τήρηση των όρων που θα περιέχονται στην άδεια αποκατάστασης.
Στο εξής και μέχρι τη λειτουργία έργων διαχείρισης αποβλήτων, που προβλέπονται από εγκεκριμένο σχεδιασμό συμβατό με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, από τα οποία θα εξυπηρετηθεί ο Δήμος μας, τα απορρίμματα θα διατίθενται στον χώρο στη θέση ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ του Δημ. Διαμερίσματος ΑΡΚΙΤΣΑΣ, ο οποίος θα παραμείνει ενεργός.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λουκάς προτείνει να γίνει μελέτη και να αποφασίσει η Δ/νση Υγείας.
Η δημοτ. Σύμβουλος κα Κιάτου συμφωνεί με τη διατήρηση του ΧΑΔΑ Αρκίτσας εφόσον υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις έναντι του ΧΑΔΑ Λιβανατών.
Οι δημοτ. Σύμβουλοι κ.κ. Σταμέλος και Ντέλιος συμφωνούν με τη διατήρηση του ΧΑΔΑ Αρκίτσας εφόσον είναι ο καταλληλότερος και ασφαλέστερος.
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Κων. Πάσσας Αθαν.Μαζιώτης Απ.Ρουμπής, Αθ.Τσαρούχας,
Παρ.Κλωτσοτύρας, Νικ Κλωτσοτύρας,
Γ.Μαύρος, Κ.Σακελλάρης, Γ.Φωτούρας,
Β.Θεοδοσίου, Αν.Κιάτου – Στραβοπόδη,
Αθ.Λουκάς, Αντ.Σταμέλος, Στεργ.Ντέλιος

Η απάντηση του δημάρχου Δαφνουσίων στον ευρωβουλευτή Μιχάλη Τρεμόπουλο για τον Καθρέφτη

Δημοσιεύουμε την απάντηση του κ Μαυροειδή στον κ Τρεμόπουλο χωρίς σχόλια. Τα σχόλια του κάθε αναγνώστη είναι δεκτά
από τη διαχείριση του blog


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ
ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ 35007
Πληρ.: Γραφείου Δημάρχου
Τηλ. : 22333 50523
Φαξ : 22330 32328
www.dafnousio.gov.gr
e-maiΙ: Dimarchos@dafnousion.gr

ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ 22-2-2010
Αρ. Πρωτ: 603

ΠΡΟΣ: Ευρωβουλευτή
Οικολόγων Πράσινων
κ.Τρεμόπουλο

ΘΕΜΑ: «Απάντηση του Δήμου Δαφνουσίων στην ερώτηση των οικολόγων-πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο για τον ΧΑΛΑ στη θέση Καναπίτσα στο Δ.Δ Αρκίτσας, του Δήμου Δαφνουσίωv».

Αξιότιμε κύριε Ευρωβουλευτά,

Με την παρούσα επιστολή ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή του Δήμου Δαφνουσίων σας γνωστοποιούμε, ότι ο υφιστάμενος ΧΑΔΑ στην θέση Καναπίτσα του Δ.Δ Αρκίτσας του Δήμου Δαφνουσίων, λειτουργεί εδώ και 35 χρόνια.
Από το 2007, ως νέα Δημοτική Αρχή έχουμε επισημάνει και τονίσει επανειλημμένως προς τους αρμοδίους, την ακαταλληλότητα του χώρου. Δυστυχώς, οι μέχρι σήμερα προσπάθειές μας για μεταφορά του σκουπιδότοπου υπήρξαν άκαρπες.
Γνωρίζουμε και κατανοούμε τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία αλλά και τις επιπτώσεις της χρήσης του γεώτοπου, ως χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων.
Το 2005, η τότε Δημοτική Αρχή του Δήμου Δαφνουσίων με την υπ' αριθμ. απόφ. 145/2005 του τότε Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε την οριστική παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ στη θέση Τριανταφυλλιά Λιβανατών του Δήμου Δαφνουσίων και τη διατήρηση αυτού στη θέση Καναπίτσα Αρκίτσας.
Επιπλέον, ήδη από το 2007 με την υπ' αριθμ.πρωτ.9932/30-10-2007 απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Δαφνουσίων υποχρεούται να διαθέτει τα απορρίμματα στον επίσημα αδειοδοτούμενο Χ.Α.Δ.Α στη θέση Καναπίτσα βάσει εφαρμογής του Προγράμματος 1 Χ.Α.Δ.Α ανά Ο.Τ.Α.

Επομένως κακώς γίνεται λόγος στην ερώτησή σας, ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι «παράνομη χωματερή».
Στην προσπάθεια του νυν Δήμαρχου, εύρεσης νέου χώρου για εναπόθεση των απορριμμάτων σε μια περιοχή που δεν θα δημιουργεί προβλήματα και αφού ο ίδιος ο Δήμαρχος διέθεσε ανιδιοτελώς προσωπική έκταση με σκοπό την διάθεση των απορριμμάτων, δέχτηκε καταγγελίες και βρίσκεται κατηγορούμενος για την συγκεκριμένη ενέργεια λόγω της ανωτέρω απόφασης της Περιφέρειας που αίρει την πρωτοβουλία του νυν Δημάρχου για δημιουργία νέου ΧΑΔΑ.
Ως Δημοτική Αρχή του τόπου και στα πλαίσια διατήρησης και ανάδειξης του σπάνιου αυτού μνημείου ενδιαφερόμαστε άμεσα για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ανωτέρω γεώτοπο. Με την παρέμβασή σας στα Ευρωπαϊκά Όργανα συμβάλλετε
αποτελεσματικά στο έργο μας. .
Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι ως Δημοτική Αρχή προσκαλέσαμε Επιστήμονες από το ΙΓΜΕ οι οποίοι προέβησαν σε υδρο-γεωλογική μελέτη του ΧΑΔΑ και αποτίμηση του χώρου.
Συνοψίζοντας, όσον αφορά τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν από τον Δήμο Δαφνουσίων, θα ήταν ωφέλιμο κ. Ευρωβουλευτά προτού καταθέσετε σχετική ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο να επικοινωνήσετε με τα αρμόδια όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να ενημερωθείτε και να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα της σοβαρής αυτής κατάστασης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή συνεργασία.

Mετά τιμής
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΝΕΣΊΉΣ MΑΥPΟEIΔHΣ

22 Φεβ 2010

Ερώτηση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχ Τρεμόπουλου στην Κομισιόν

16.02.2010

Στα σκουπίδια ο “Kαθρέφτης της Αρκίτσας”

Στο Ευρωκοινοβουλιο φέρνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι την προστασία ενός σπάνιου γεωλογικού φαινομένου, που έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο

Το θέμα του σπάνιου γεωλογικού φαινομένου του «Καθρέπτη της Αρκίτσας» στην ΝΑ. Φθιώτιδα και της προστασίας του, φέρνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι Οικολόγοι Πράσινοι. Πρόκειται για κάθετο γεωλογικό ρήγμα με επιφάνεια 80 Χ 300 μέτρα, που ονομάστηκε «καθρέπτης» από τη στιλπνή επιφάνεια του πετρώματος. Τα χαρακτηριστικά του το κάνουν γεώτοπο διεθνούς σημασίας, που θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην προβολή της ευρύτερης περιοχής.
Με την ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου προς την Κομισιόν τίθεται το αίτημα για ένταξη της περιοχής στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων, αλλά και για το κλείσιμο και αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων που λειτουργεί δυστυχώς από το Δήμο Δαφνουσίων στη βάση του σπάνιου γεωλογικού σχηματισμού.
«Η περίπτωση του καθρέπτη της Αρκίτσας δείχνει πώς μια κοντόφθαλμη πολιτική για τα σκουπίδια μπορεί να απαξιώνει ένα πλούτο που δεν έχουμε καν συνειδητοποιήσει», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Η χώρα μας χρειάζεται να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της, τόσο για την προστασία της φυσικής και γεωλογικής κληρονομιάς όσο και για τη βιώσιμη διαχείριση των σκουπιδιών»

Για περισσότερες πληροφορίες:
Μιχάλης Τρεμόπουλος 6982 689868
Στέφανος Σταμέλλος 6977 261256


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης

Θέμα: Υποβάθμιση διεθνούς σημασίας γεωτόπου στην Ελλάδα


Στη θέση Καναπίτσα του Δήμου Δαφνουσίων, στην Κεντρική Ελλάδα, βρίσκεται ένας γεώτοπος διεθνούς αξίας, στον οποίο διεξάγονται γεωλογικές και σεισμοτεκτονικές έρευνες από Έλληνες και ξένους επιστήμονες για περισσότερο από 40 χρόνια, με αντικείμενο τη χαρτογράφηση και μελέτη του σεισμικού ρήγματος της Αρκίτσας. Το τμήμα του επιπέδου του ρήγματος που φαίνεται σήμερα, γνωστό ως ''καθρέπτης'' λόγω της στιλπνότητας της επιφάνειάς του, έχει σχηματιστεί από τη δράση επανειλημμένων μεγάλων σεισμών στο πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν (100.000 έτη).

Το μέγεθος του αποκαλυφθέντος ''καθρέπτη'', περί τα 80m ύψος και 300m μήκος, τον καθιστά ένα παγκόσμιας κλίμακας γεωλογικό φαινόμενο. Ωστόσο, η σημερινή χρήση της τοποθεσίας αυτής ως χώρου ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων αντιβαίνει βάναυσα στη σημασία και την αξία του γεωτόπου και επιπλέον δημιουργεί σημαντικότατους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Εάν όμως η θέση αυτή προστατευθεί και αναδειχτεί, θα αποτελέσει πόλο έλξης χιλιάδων γεω-επιστημόνων, Ελλήνων και ξένων, αλλά και χώρο εκπαιδευτικής ενημέρωσης.

Δυστυχώς, ενώ το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια μέσω επιστολών ειδικών επιστημόνων, αλλά και της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, δεν έχει τύχει της δέουσας προσοχής από την Πολιτεία.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να προστατευθεί και να αναδειχτεί ο γεώτοπος του «καθρέπτη» της Αρκίτσας;

2. Συμφωνεί ότι αξίζει να ενταχθεί η περιοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων;

3. Δεδομένου ότι συνεχίζεται η επίσημη απόθεση των απορριμμάτων χρησιμοποιώντας τη βάση του «καθρέφτη» ως χωματερή από το Δήμο Δαφνουσίων, τι μέτρα προτίθεται να πάρει για τη συμμόρφωση του Δήμου με την οδηγία για τις παράνομες χωματερές

1 Φεβ 2010

Μερικές από τις απαντήσεις
των υπογραφόντων στο gopetition

"Η κατάσταση αυτή είναι προσβλητική για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συνολικά την Ελληνική Πολιτεία"

"Να προστατευτεί με κάθε τρόπο η περιοχή ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ Αρκίτσας"

"Αυτή η ενέργεια, όπως και πολλές άλλες στον Ελλαδικό χώρο, δείχνει ότι το πολιτιστικό μας επίπεδο δεν ακολούθησε την γρήγορη ανάπτυξη του βιοτικού μας επιπέδου"

"The Geological Heritage Committee of the Greek Geological Society has already sent letters to Authorities (Prefecture, Ministries) in order to stop using this important geosite as place of uncontrolled deposition of discharges and try to manage properly the area. Furthermore the present use is dangerous for the pollution of waters.

Would you like Acropolis and Parthenon to be a waste place, buried in garbage?
This is the equivalent to Arkitsa fault.
Arkitsa fault plane is a very well exposed rare geological phenomenon, a real Geological Monument, a field laboratory, that should be preserved for the people and the science.
I believe that local people and local authorities did not know the importance of Arkitsa fault!!
Otherwise they will support preservation!!
And why not creation of Arkitsa Geopark???"

"Σε μία εποχή που η Ελλάδα έχει μεγάλο πρόβλημα είς βάρος των αλλών ευρωπαϊκών χωρών, πρέπει να προστατέψει τα αξιοθεάτα που μπορούν να αξιοποιηθούν στον τουρισμό. Τα σκουπίδια ρίξτε τα σε αύτους που έδωσαν την άδεια για τέτοιο ρεζίλι να γίνει σκουπιδότοπος! Αίσχος!"

"Η Αίτηση αυτή (Petition) έπρεπε να είναι στα ελληνικά. Για μη Έλληνες, μπορούσε να υπάρχει η αντίστοιχη αγγλική. Ομολογώ ότι με πείραξε η αγγλόφωνη κυριαρχία. Αν το μυαλό σας πήγε σε "Ελληνάρες" εθνικιστές κι άλλα τέτοια, κάνατε λάθος. Απλά, προτιμώ και γοητεύομαι από την πλούσια γλώσσα μας."

"Ας ενωσουμε την φωνη μας για την σωτηρια του περιβαλοντος"

"ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ Η ΦΥΣΗ ΕΦΤΙΑΞΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΜΕ! ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ"

"Ελπίζω και Εύχομαι απο καρδιάς να ξυπνήσουμε κάποτε και να κατανοήσουμε πόσο κακό κάνουμε στον ευλογημένο τούτο τόπο, την Ελλάδα μας.
Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην προσπάθεια σας."

"Πρέπει να προωθηθεί επιτέλους η ανακύκλωση στη χώρα, και να σταματήσει η τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλούν οι ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ."

"Save the planet"

"Είναι απαράδεκτο, ασυνείδητοι άνθρωποι να διαχειρίζονται το περιβάλλον, σαν να μην υπάρχει αύριο πιστεύοντας ότι τους ανήκει. Πιστεύω ότι πρέπει να θωρακίσουμε τους θεσμούς μας έτσι ώστε να μην δίνεται εξουσία σε ανόητους γιατί τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά παντού. Θα έπρεπε στην τρίτη χιλιετία < θεωρητικά >της δημοκρατίας
μας όποιος καταστρέφει άμεσα ή έμμεσα το περιβάλλον να στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων το λιγότερο !"

"It's common sense."

"Απορώ πως οι υπεύθυνοι τοπικοί άρχοντες δεν αντιλαμβάνονται τα αυτονόητα!
Λες και ζούνε σ' άλλη πόλη.
Η μήπως ζούνε και γι' αυτό δεν νοιάζονται;"

"ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ Η ΑΡΚΙΤΣΑ"

"Το οτι χρησιμοποιούμε ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο για σκουπιδότοπο λέει πάρα πολλά για την κοινωνία του σήμερα... "

"Ελπίζω οι τοπικοί άρχοντες να κατανοήσουν την ουσία αυτού του προβλήματος, ώστε να προστατέψουν τη δική τους υγεία σε πρώτη φάση αλλά και τη γεωλογική αξία αυτού του καθρέφτη σε δεύτερη φάση!"

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ, ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ

από το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού STAR κεντρικής Ελλάδας
(01/02/2010)

Ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο στην Αρκίτσα έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο. Μελέτες , έχουν αποδείξει πως ο Καθρέπτης της Αρκίτσας είναι μεγάλης επιστημονικής αξίας και μπορεί να προσελκύσει επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Αντί λοιπόν να μετατραπεί σε γεωλογικό πάρκο έχει επιλεγεί ως σκουπιδότοπος του δήμου Λιβανατών.

24 Ιαν 2010

Συνεχίζεται η συγκέντρωση υπογραφών

Προς τα ΜΜΕ
25.1.2010

Συνεχίζεται η συγκέντρωση υπογραφών για την προστασία του "Καθρέφτη" της Αρκίτσας που βρίσκεται στο σεισμολογικό ρήγμα Αρκίτσας – Καμένων Βούρλων, του σπάνιου αυτού φυσικού αποθέματος γεωλογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή μας

Γι' αυτό, αν συμφωνείτε, σας παρακαλούμε μπείτε διαβάστε, υπογράψτε και προωθείστε το σε γνωστούς και φίλους

http://www.gopetition.com/online/33552.html

Σας στέλνουμε συνημμένα την επιστολή της Επιτροπής Διατήρησης της Γεωλογικής - Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, η οποία εστάλη στις 14/9/2009 στον Νομάρχη Φθιώτιδας κ Χειμάρα και στον Δήμαρχο Δαφνουσίων κ Μαυροειδή


Με εκτίμηση
http://www.e-ecology.gr
http://kathreftis-arkitsas.blogspot.com

22 Ιαν 2010

Η επιστολή της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας
στον Νομάρχη κ Χειμάρα

Επιτροπή Διατήρησης Γεωλογικής
Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς
Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία

Πληροφορίες: Ειρ. Θεοδοσίου,
ΙΓΜΕ, Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακο χωριό
13677 Αχαρναί, τηλ. 210 2314175,
fax 210 2313448 ren@igme.gr
Αθήνα 14/9/2009

Προς
κ. Αθ. ΧΕΙΜΑΡΑ
Νομάρχη Φθιώτιδας
Υψηλάντη 1, Λαμία 35100
Τηλ. 2231057100, 2231057112,
FAX 2231057143


Κοινοποίηση:
1. κ. Α. Μαυροειδή, Δήμαρχο Δαφνουσίων
2. κ. Θ. Καλαμάρα, Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Αρκίτσας
3. κ. Απ. Αλεξόπουλο, Καθηγητή ΕΚΠΑ, Πρόεδρο ΕΓΕ

ΘΕΜΑ: Παύση λειτουργίας του γεώτοπου Καναπίτσας (Αετορράχης) του Δ.Δ. Αρκίτσας του Δήμου Δαφνουσίων ως χώρου ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμάτων και ενέργειες ανάδειξης του ως χώρου έρευνας, εκπαιδευτικής–πολιτιστικής ενημέρωσης, περιπάτου, αναψυχής.


Αξιότιμε κ. Νομάρχη,

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Επιτροπής Διατήρησης της Γεωλογικής-Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (ΕΓΕ), συζήτησε το θέμα της ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμάτων στο γεώτοπο Καναπίτσας του Δ.Δ. Αρκίτσας του Δήμου Δαφνουσίων, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Αρκίτσας κ. Θ. Καλαμάρα και την αποστολή εκ μέρους του σχετικού βίντεο, και λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή (ακολουθούν στοιχεία της) του μέλους της ΕΓΕ Δρ. Αθ. Γκανά, ερευνητού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την οποία προσυπογράφει και η κ. Θεοδ. Ροντογιάννη, καθηγήτρια Γεωλογίας στο ΕΜΠ. Οι ως άνω αναφερόμενοι διεθνούς εμβέλειας, ερευνητές, μέλη της ΕΓΕ, έχουν κάνει πολλές και σημαντικές μελέτες στο συγκεκριμένο χώρο και στην ευρύτερη περιοχή της Αρκίτσας και επισημαίνουν την σπουδαιότητα και σημασία του γεώτοπου για τις μελλοντικές έρευνες σχετικά με την κατανόηση των μηχανισμών και της συχνότητας της σεισμικής δράσης στην εν λόγω περιοχή, όσο η επιστήμη και οι τεχνολογίες εξελίσσονται. Συγκεκριμένα ο σ. κ. Αθ. Γκανάς είχε στείλει σχετική επιστολή στις τοπικές αρχές για την προστασία και ανάδειξη του σημαντικού αυτού γεώτοπου, ήδη από το 1996.

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ειρ. Θεοδοσίου, συνοδευόμενη από το μέλος της Επιτροπής κ. Γ. Μουσούρη, που εργάζεται στη διπλωματική αποστολή της Ελλάδας στην Ε.Ε., επισκέφθηκαν την Αρκίτσα όπου συνάντησαν το Δήμαρχο Δαφνουσίων κ. Α. Μαυροειδή και τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Αρκίτσας κ. Θ. Καλαμάρα, με τους οποίους συζήτησαν το υπάρχον πρόβλημα, ήτοι την εναπόθεση απορριμάτων όλου του Δήμου Δαφνουσίων στην βάση και γύρω από τον σημαντικό γεώτοπο του καθρέφτη του ρήγματος της Αρκίτσας. Με τη συνοδεία του κ. Καλαμάρα έγινε επίσκεψη στο χώρο, όπου η κατάσταση είναι πράγματι δυσώδης, η οπτική ρύπανση απερίγραπη, ένα παράδειγμα προς αποφυγή.

Την ιδιαίτερα δυσάρεστη κατάσταση μας έχει περιγράψει και ο γραμματέας της Επιτροπής, καθηγ. κ. Ν. Ζούρος ο οποίος επισκέπτεται το συγκεκριμένο χώρο μαζί με τους φοιτητές του Πανεπιστήμιου Αιγαίου για να δούν αυτήν την αρνητική και επικίνδυνη κατάσταση, να αντιληφθούν το ρόλο των ενεργών ρηγμάτων στην περιβαλλοντική διαχείριση και στον σχεδιασμό του χώρου και να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα, η χώρα με την υψηλή σεισμικότητα, αδιαφορεί για ένα μείζονα φυσικό κίνδυνο μετατρέποντας τον σε ανθρωπογενή απειλή!

Πρέπει εδώ να τονιστεί ο κίνδυνος που δημιουργείται για την ποιότητα των υπογείων υδατικών πόρων από την διασπορά ρύπων σε μια περιοχή με υψηλότατη σεισμική επικινδυνότητα.

Η επιτόπια έρευνα σε συνάρτηση με τη βιβλιογραφική που είχε προηγηθεί και τη γνώση μας σε αντίστοιχα θέματα έδειξε ότι πρόκειται για μία αξιόλογη περιοχή με ιδιαίτερα φυσικογεωλογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά και δυναμικό προς ανάδειξη, σωστή αξιοποίηση και νέες χρήσεις. Η σημερινή της χρήση ως χώρος απόθεσης αποριμμάτων κρίνεται εντελώς ασύμβατη όχι μόνο επειδή πρόκειται για έναν γεώτοπο διεθνούς αξίας τον οποίο επισκέφτονται ερευνητές και επιστήμονες, από όλο τον κόσμο και από τα Πανεπιστήμια της χώρας μας αλλά και επειδή η ανεξέλεγκτη απόθεση στην συγκεκριμένη θέση που είναι η πλέον ακατάλληλη σε ολόκληρη τη χώρα, δημιουργεί σημαντικότατους περιβαλλοντικούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων της περιοχής και είναι εντελώς ασύμβατη με μία σύγχρονη Ευρωπαϊκή χώρα.

Ο συγκεκριμένος γεώτοπος ικανοποιεί τα κριτήρια για τη χρήση του και ως εκπαιδευτικού γεώτοπου για την περιβαλλοντική εκπαίδευση των σχολείων, όπως επίσης ως ένα στοιχείο του τοπίου που δημιουργεί ενδιαφέρον στον ειδικό τουρίστα.

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη πρωτίστως η παύση χρήσης του γεώτοπου ως χώρου ανεξέλεγκτης απόθεσης αποριμάτων και η οργάνωση και υλοποίηση οριστικής και ολοκληρωμένης σύγχρονης λύσης για τα απορρίμματα.

Στη συνέχεια προτείνεται η διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του γεώτοπου Καναπίτσας ως στοιχείου της γεωλογικής κληρονομιάς και της γεωλογικής, μορφοτεκτονικής ιστορίας και φυσικό αγαθό για την έρευνα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τον πολιτισμό και το γεωτουρισμό με κριτήρια περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά για την περιοχή. Ο γεώτοπος αυτός αποτελεί μέρος της φυσιογνωμίας της περιοχής, είναι ένα τοπίο καθοριστικό και η άκριτη χρήση του υποβαθμίζει αυτό το τοπίο, πόσο μάλλον αφού βρίσκεται σε κεντρική θέση, πολύ κοντά στην Εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευρώπης και είναι ορατός από μεγάλη απόσταση.

Μία αρχική μέριμνα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι να συμπεριληφθεί άμεσα στα αναπτυξιακά σχέδια της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του με την δημιουργία στην περιοχή Γεωλογικού Θεματικού Πάρκου και Κέντρου Πληροφόρησης που μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να συμπεριληφθεί άμεσα στο σχεδιασμό διαχειριστικών σχεδίων για τη διατήρηση της φύσης και κληρονομιάς στο σύνολο της, όπως και στις Ζώνες οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) και τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Σ.Χ.Ο.Α.Α.Π) του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Η αξιοποίηση και ανάδειξη όλων αυτών των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής μπορεί να δημιουργήσει ένα χώρο έρευνας, εκπαιδευτικής– πολιτιστικής ενημέρωσης, περιπάτου, αναψυχής και να συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής Αρκίτσας σε γεωτουριστικό προορισμό και όχι πέρασμα για την Εύβοια, όπως λειτουργεί μέχρι τώρα.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Επιτροπής

Ειρ. Θεοδοσίου πρόεδρος
Ν. Ζούρος γραμματέαςΑκολουθούν τα στοιχεία, η τεκμηρίωση και οι προτάσεις του κ. Α. Γκανά και της κ. Θ. Ροντογιάννη, για το ρήγμα Αρκίτσας:

Από το 1996 έχουμε επισημάνει με επιστολές την εξαιρετική σπουδαιότητα της διατήρησης και προστασίας του τοπίου στη θέση «Αετοράχη» Αρκίτσας, του νομού Φθιώτιδας. Στη θέση αυτή έχουν διεξαχθεί και διεξάγονται γεωλογικές και σεισμοτεκτονικές έρευνες από Έλληνες και ξένους επιστήμονες για περισσότερο από σαράντα χρόνια, με αντικείμενο την χαρτογράφηση και μελέτη του σεισμικού ρήγματος της Αρκίτσας.

Η διατήρηση του τοπίου στη φυσική του κατάσταση, και η απομάκρυνση της χωματερής που λειτουργεί δίπλα στο ρήγμα, είναι τεράστιας σημασίας διά τους εξής λόγους:
1) Το τμήμα του επιπέδου του ρήγματος που φαίνεται σήμερα, γνωστό ως ''καθρέπτης'' λόγω της στιλπνότητος της επιφάνειάς του, έχει σχηματιστεί από τη δράση επανειλημμένων μεγάλων σεισμών στο πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν (100.000 έτη). Η διατήρηση λοιπόν του ''καθρέπτη'' αποτελεί προυπόθεση για την εφαρμογή ποικίλων ερευνητικών μεθόδων με σκοπό την εκτίμηση της συχνότητας εμφανίσεως αυτών των μεγάλων σεισμών στην περιοχή Αρκίτσας – Αταλάντης- Αγ. Κωνσταντίνου. Ορισμένες από τις νέες τεχνολογίες περιλαμβάνουν την χαρτογράφηση του «καθρέπτη» με σαρωτή Laser καιτ η δειγματοληψία προς χρονολόγηση των επιμέρους τμημάων του με χρήση κοσμογενών ισοτόπων, ενώ προφανώς άλλες τεχνολογίες – τεχνικές θα προκύψουν στο μέλλον. Η επιστημονική παρατήρηση και η πραγματοποίηση μετρήσεων με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον συγκεκριμένο χώρο είναι αδύνατη.
2) Ο τελευταίος μεγάλος σεισμός πάνω στο ρήγμα προκάλεσε καταβύθιση του βορείου, παρακτίου τμήματος και ταυτόχρονη ανύψωση του λόφου «Αετοράχη» κατά ορισμένα εκατοστά. Αυτή η κίνηση έχει αποτυπωθεί στον ''καθρέπτη''. Ωστόσο δεν γνωρίζουμε εάν η κίνηση αυτή είναι χαρακτηριστική, δηλαδή εάν όλοι οι μεγάλοι σεισμοί προκαλούν το ίδιο «άλμα». Για το λόγο αυτό χρειάζονται περισσότερες έρευνες πάνω στην επιφάνεια του ''καθρέπτη'', για την ανάδειξη των ελάχιστων διαφορών στην τραχύτητα της επιφάνειας και ώς εκ τούτου, η διατήρηση και προφύλαξη του τοπίου είναι άκρως απαραίτητη.
3) Ο ''καθρέπτης'' δεν έχει σχηματιστεί επί υγιούς πετρώματος (του Ιουρασικού ασβεστόλιθου της «Αετοράχης»), αλλά επί ρηξιγενούς - θραυσιγενούς ζώνης με πάχος τουλάχιστον 2 μέτρα, όπως μετρήθηκε στο παρακείμενο εγκαταλειμμένο λατομείο. Επειδή το πάχος της θραυσιγενούς ζώνης είναι συνάρτηση της σεισμικής συμπεριφοράς του ρήγματος και της επαναληψημότητας μεγάλων σεισμών, η διατήρηση του θα μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες για την ''φύση'' και τις ''διαστάσεις'' της θραυσιγενούς ζώνη, πληροφορίες που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην αντισεισμική προστασία της περιοχής. .
4) Το μέγεθος του αποκαλυφθέντος ''καθρέπτη'', περί τα 80m ύψος και 300m μήκος, τον καθιστούν ένα παγκοσμίου-κλίμακος γεωλογικό φαίνομενο. Πρόκειται για μία θέση η οποία, εαν προστατευθεί και καθαριστεί ο περιβάλλον χώρος, θα αποτελέσει πόλο έλξεως χιλιάδων γεω-επιστημόνων, Ελλήνων και ξένων, πρός παρατήρηση και μόνο αυτού του φαινομένου.
5) Η προφύλαξη και διατήρηση του χώρου θα αποτελέσει το καλύτερο φυσικό εργαστήριο εκπαιδεύσεως Ελλήνων, αλλά και ξένων, φοιτητών Γεωλογίας και Γεωφυσικής, στα αντικείμενα της Νεοτεκτονικής, Σεισμοτεκτονικής, Τεκτονικής και Δομικής Πετρολογίας.
6) Επισημαίνεται επιπλέον ότι εκτός από την επιστημονική θεώρηση η θέση μπορεί να γίνει προορισμός επίσκεψης και για μαθητές, όπως γίνεται σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, με σκοπό να γνωρίσουν από κοντά τη φύση και τιε εκφράσεις των φυσικών φαινομένων της περιοχής.
7) Παράλληλα η θέση μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης και πιλοτική αρχή για ειδικό τουρισμό με την επίσκεψη απλών πολιτών, οι οποίοι παράλληλα με τις διακοπές τους θα γνωρίσουν τα «ρήγματα», για τα οποία όλοι μιλούν κάθε φορά που γίνεται σεισμός αλλά μόνον οι ειδικοί τα έχουν δει.
8) Τέλος, θα αποκατασταθεί στα μάτια των εκατοντάδων αλλοδαπών επιστημόνων και φοιτητών η άσχημη εικόνα που αποκομίζουν για την περιοχή και συνεπώς για την υπευθυνότητα και την ευαισθησία των ελληνικών αρχών σε θέματα περιβάλλοντος αλλά και έρευνας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε τη συνεργασία με κάθε αρμόδιο το συντομότερο δυνατόν, καθώς και με τα αρμόδια υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού) για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος περί ανακηρύξεως αυτού του χώρου ώς ''Διατηρητέου Μνημείου Παγκοσμίου Γεωλογικής Κληρονομιάς''.
Η χρηματοδότηση των έργων που απαιτούνται (εξυγίανση του χώρου, σήμανση, περίφραξη κτλ) θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω ειδικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, της UNESCO ή ακόμη και της Ευρωπαικής Ένωσης.
Είμαστε πάντοτε στην διάθεση σας για εκτενέστερη ενημέρωση πάνω στο σημαντικό αυτό θέμα και ελπίζουμε σε θετική σας ανταπόκριση.


Συγκέντρωση υπογραφών
για την προστασία του Καθρέφτη

Αγαπητοί φίλοι

Ξεκίνησε μια καμπάνια συγκέντρωσης υπογραφών
για την προστασία του "Καθρέφτη" της Αρκίτσας,
ενός σπάνιου φυσικού αποθέματος γεωλογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή μας.

Γι' αυτό, αν συμφωνείτε, σας παρακαλούμε μπείτε και υπογράψτε εδώ
http://www.gopetition.com/online/33552.html

αλλά και στείλτε το σε φίλους και γνωστούς σας

ευχαριστούμε
http://www.e-ecology.gr

http://www.gopetition.com/online/33552.html


Να προστατευτεί ο “Καθρέφτης” της Αρκίτσας

Ο “καθρέφτης” της Αρκίτσας, η γνωστή σε όλους μας κάθετη επιφάνεια πάνω από την Εθνική Οδό στο ύψος της Αρκίτσας, αποτελεί μια εμφάνιση του σεισμικού ρήγματος Αρκίτσας - Καμένων Βούρλων. Ένα ρήγμα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το παλαιότερο ενεργό, κατά τον καθηγητή κ Παπαζάχο. Ονομάζεται κατοπτρική επιφάνεια στη γλώσσα των γεωλόγων, γιατί η επιφάνειά του είναι λεία και μοιάζει με καθρέφτη. Εκτείνεται σε μήκος 300 μέτρων και ύψος 80 μέτρων περίπου. Το ρήγμα εμφανίζεται επιφανειακά με τη μορφή λείων επιφανειών στον ασβεστόλιθο. Οι λείες αυτές επιφάνειες είναι χαραγμένες από αναρίθμητες γραμμώσεις λόγω της τριβής των πετρωμάτων την ώρα του σεισμού και έχουν σχηματιστεί από αλλεπάλληλα σεισμικά γεγονότα τα οποία έχουν πλήξει τη περιοχή. Για το λόγο αυτό καθίσταται ως ένα γεωλογικό φαινόμενο παγκόσμιου ερευνητικού ενδιαφέροντος.

Εδώ και αρκετά χρόνια η τότε κοινότητα Αρκίτσας έριχνε στη βάση του “καθρέφτη” τα σκουπίδια της, ενώ σήμερα χρησιμοποιείται ως επίσημη χωματερή του Δήμου Δαφνουσίων. Επισκεφθήκαμε πρόσφατα την περιοχή και αντικρίσαμε την απαράδεκτη αυτή εικόνα, την οποία αντικρίζουν όλοι οι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες που επισκέπτονται τον “καθρέφτη” για να τον μελετήσουν. Μια εικόνα που δεν τιμά κανέναν, ιδιαίτερα τον Δήμο Δαφνουσίων και το Δημοτικό Διαμέρισμα Αρκίτσας. Δεν τιμά όμως και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συνολικά την Ελληνική Πολιτεία.

Πέρα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούν όλες οι χωματερές, οι κατοπτρικές επιφάνειες, σε αυτή τη ζώνη αξίζει να προσεχθούν ιδιαίτερα γιατί οι επιφανειακές εκδηλώσεις ενεργών ρηγμάτων είναι σπάνιες, αλλά και γιατί αποτελούν αντικείμενο μελέτης παγκοσμίως.

Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θεωρεί αυτή την περιοχή ως την ιδανικότερη για επιστημονικές έρευνες και εκτιμά ότι πρέπει να αναδειχθεί ως ειδικά προστατευόμενο φυσικό απόθεμα γεωλογικού ενδιαφέροντος.

Σε μικρή απόσταση από τον “καθρέφτη” και τον σκουπιδότοπο λειτουργεί γεώτρηση, από την οποία υδρεύεται η Αρκίτσα και η ευρύτερη περιοχή. Είναι γεγονός ότι τα ασβεστολιθικά πετρώματα δημιουργούν ρηγματώσεις και είναι πιθανόν τα στραγγίσματα του σκουπιδότοπου να καταλήγουν στον υπόγειο υδροφόρο με κίνδυνο να μολυνθούν τα νερά της περιοχής. Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία σε πρόσφατη επιστολή της προς τον Νομάρχη Φθιώτιδας και τον τοπικό Δήμο αναφέρει: “πρέπει εδώ να τονιστεί ο κίνδυνος που δημιουργείται για την ποιότητα των υπογείων υδατικών πόρων από την διασπορά ρύπων σε μια περιοχή με υψηλότατη σεισμική επικινδυνότητα”
Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο και ταυτόχρονα παράλογο ο “καθρέφτης” της Αρκίτσας, γνωστός σε όλους τους Έλληνες και ξένους επιστήμονες γεωλόγους, να βρίσκεται σ’ αυτά τα χάλια. Είναι ανεπίτρεπτο να κλείνουμε τα μάτια. Κανονικά θα έπρεπε να λέμε «ν’ ανοίξει η γη να μας καταπιεί».

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε:
- το ΑΜΕΣΟ κλείσιμο και την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ του Δήμου Δαφνουσίων,
- την χρηματοδότηση μελέτης για τη δημιουργία στοιχειωδών προϋποθέσεων επισκεψιμότητας,
- την ανάδειξη του “καθρέφτη” ως μνημείο παγκόσμιας σημασίας – γεώτοπο και την ανακήρυξή του ως ''Διατηρητέου Μνημείου της Παγκόσμιας Γεωλογικής Κληρονομιάς''


----------------------------------------------------------------------
Πληροφορίες: Στέφανος Σταμέλλος τηλ 2231021007 κιν 6977261256

Να προστατευτεί ο “Καθρέφτης” της ΑρκίτσαςΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

http://oikologoi-prasinoi-fthiotidas.blogspot.com
oikologoiprasinoifthiotidas@gmail.com

Λαμία, 7/1/2010

Να προστατευτεί ο “Καθρέφτης” της Αρκίτσας

Ο “καθρέφτης” της Αρκίτσας, η γνωστή σε όλους μας κάθετη επιφάνεια πάνω από την Εθνική Οδό στο ύψος της Αρκίτσας, αποτελεί μια εμφάνιση του σεισμικού ρήγματος Αρκίτσας - Καμένων Βούρλων. Ένα ρήγμα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το παλαιότερο ενεργό, κατά τον καθηγητή κ Παπαζάχο. Ονομάζεται κατοπτρική επιφάνεια στη γλώσσα των γεωλόγων, γιατί η επιφάνειά του είναι λεία και μοιάζει με καθρέφτη. Εκτείνεται σε μήκος 300 μέτρων και ύψος 80 μέτρων περίπου. Το ρήγμα εμφανίζεται επιφανειακά με τη μορφή λείων επιφανειών στον ασβεστόλιθο. Οι λείες αυτές επιφάνειες είναι χαραγμένες από αναρίθμητες γραμμώσεις λόγω της τριβής των πετρωμάτων την ώρα του σεισμού και έχουν σχηματιστεί από αλλεπάλληλα σεισμικά γεγονότα τα οποία έχουν πλήξει τη περιοχή. Για το λόγο αυτό καθίσταται ως ένα γεωλογικό φαινόμενο παγκόσμιου ερευνητικού ενδιαφέροντος.

Εδώ και αρκετά χρόνια η τότε κοινότητα Αρκίτσας έριχνε στη βάση του “καθρέφτη” τα σκουπίδια της, ενώ σήμερα χρησιμοποιείται ως επίσημη χωματερή του Δήμου Δαφνουσίων. Επισκεφθήκαμε πρόσφατα την περιοχή και αντικρίσαμε την απαράδεκτη αυτή εικόνα, την οποία αντικρίζουν όλοι οι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες που επισκέπτονται τον “καθρέφτη” για να τον μελετήσουν. Μια εικόνα που δεν τιμά κανέναν, ιδιαίτερα τον Δήμο Δαφνουσίων και το Δημοτικό Διαμέρισμα Αρκίτσας. Δεν τιμά όμως και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συνολικά την Ελληνική Πολιτεία.

Πέρα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούν όλες οι χωματερές, οι κατοπτρικές επιφάνειες, σε αυτή τη ζώνη αξίζει να προσεχθούν ιδιαίτερα γιατί οι επιφανειακές εκδηλώσεις ενεργών ρηγμάτων είναι σπάνιες, αλλά και γιατί αποτελούν αντικείμενο μελέτης παγκοσμίως.

Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θεωρεί αυτή την περιοχή ως την ιδανικότερη για επιστημονικές έρευνες και εκτιμά ότι πρέπει να αναδειχθεί ως ειδικά προστατευόμενο φυσικό απόθεμα γεωλογικού ενδιαφέροντος.

Σε μικρή απόσταση από τον “καθρέφτη” και τον σκουπιδότοπο λειτουργεί γεώτρηση, από την οποία υδρεύεται η Αρκίτσα και η ευρύτερη περιοχή. Είναι γεγονός ότι τα ασβεστολιθικά πετρώματα δημιουργούν ρηγματώσεις και είναι πιθανόν τα στραγγίσματα του σκουπιδότοπου να καταλήγουν στον υπόγειο υδροφόρο με κίνδυνο να μολυνθούν τα νερά της περιοχής. Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία σε πρόσφατη επιστολή της προς τον Νομάρχη Φθιώτιδας και τον τοπικό Δήμο αναφέρει: “πρέπει εδώ να τονιστεί ο κίνδυνος που δημιουργείται για την ποιότητα των υπογείων υδατικών πόρων από την διασπορά ρύπων σε μια περιοχή με υψηλότατη σεισμική επικινδυνότητα”
Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο και ταυτόχρονα παράλογο ο “καθρέφτης” της Αρκίτσας, γνωστός σε όλους τους Έλληνες και ξένους επιστήμονες γεωλόγους, να βρίσκεται σ’ αυτά τα χάλια. Είναι ανεπίτρεπτο να κλείνουμε τα μάτια. Κανονικά θα έπρεπε να λέμε «ν’ ανοίξει η γη να μας καταπιεί».

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε:
- το ΑΜΕΣΟ κλείσιμο και την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ του Δήμου Δαφνουσίων,
- την χρηματοδότηση μελέτης για τη δημιουργία στοιχειωδών προϋποθέσεων επισκεψιμότητας,
- την ανάδειξη του “καθρέφτη” ως μνημείο παγκόσμιας σημασίας – γεώτοπο και την ανακήρυξή του ως ''Διατηρητέου Μνημείου της Παγκόσμιας Γεωλογικής Κληρονομιάς''

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πληροφορίες: Στέφανος Σταμέλλος τηλ 2231021007 κιν 6977261256