11 Μαρ 2010

Δείτε και την απόφαση της Νομαρχ Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας να ανακηρύξει σκουπιδότοπο τον Καθρέφτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σχετ. 4298, 6917, 7249
Πληροφορίες: Αντ. Τερζής
Ταχ. Δ/νση : Αρκαδίου 8
35100 ΛΑΜΙΑ
Τηλ/νο : +302231033231
ΦΑΞ :+302231067849
e-mail: dixοpe lamia@tee.gr

Λαμία 30/10/2007
Αρ. Πρωτ.. 9932
ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Παύση λειτουργίας των του (ΧΑΔΑ) στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ»
Δ.Δ. Λιβανατών Δήμου Δαφνουσίων Ν. Φθιώτιδας .

Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις των νόμων 2218/1994,2240/1994 περί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
2. Την 3492/2-2-95 διαπιστωτική πράξη και τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας ΝΑ Φθιώτιδας (ΦΕΚ 376/5-5-1995). .
3. Τις διατάξεις του Ν 1650/86 (ΦΕΚ 1601Α) )& 3010/02 (ΦΕΚ 91/α/2002) για την προστασία του περιβάλλovτoς
4. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 ( ΦΕΚ. Β' 1909/22-12-2003).
5. Την εγκύκλιο 103731/1278/5-5-2004 (ορθή επ/ψη 13-5-2004) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
6. Την εγκύκλιο 109974/3106/22-10-2004 (ορθή επ/ψη 4-11-2004) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
7. Το με αριθμ. Πρωτ. 2983/9-6-2005 (4529/10-6-2005) έγγραφο ΔlΠΕΧΩ
8. Το με αριθμ. Πρωτ. 4529/7-7-2005 έγγραφο μας
9. Το με αριθμ. 6459/13-7-2005 (6079/22-7-2005) έγγραφο Δασαρχείου Λαμίας με ορίζεται εκπρόσωπος της επιτροπής.
10. Το με αριθμ. 5542/15-4-2005 (5985/20-7-2005) έγγραφο ΔΤΥ με ορίζεται εκπρόσωπος της επιτροπής.
11. Το γεγονός ότι η ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών αποβλήτων στο φυσικό περιβάλλον και όχι σε οργανωμένο χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ( ΧΥΤΑ). αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πηγές ρύπανσης που προκαλεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα και κινδύνους για την δημόσια υγεία, Παράλληλα η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση των χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) , αποτελεί αναγκαιότητα τόσο για την αντιμετώπιση καταγγελιων και αποφυγής προστίμων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο όσο και για την εφαρμογή της υφιστάμενης Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.
12. Το με αριθμ. πρωτ. 2324/3-5-2007 (4298/8-5-2007) έγγραφο ΔΙΠΕΧΩ
13. Το με αριθμ. πρωτ. 3021/8/906-α/19-7-2007(6917/20-7-2007) έγγραφο Α.Τ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
14. Το με αριθμ. πρωτ. 7572/Φ.706.6/24-7-2006 (7249/30-7-2007) έγγραφο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμιας
15. Τη με αριθμ. Πρωτ. 1922/10-4-2006 (3200l12-4-2006) Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας χορήγησης άδεια αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» Δ.Δ.Λιβανατών Δήμου Δαφνουσίων
16. το με αριθμ. πρωτ. 4965/25-10-2007 ( 9932/25-10-2007) έγγραφο Δήμου Δαφνoυσίων με το οποίο διαβιβάστηκε η με αριθμό 145/05 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δαφνουσίων με την οποία αποφασίζει την οριστική παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» Δ,Δ. Λιβανατών Δήμου Δαφνουσίων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την παύση λειτουργίας του (ΧΑΔΑ) στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» Δ.Δ. Λιβανατών Δήμου Δαφνουσίων Ν. Φθιώτιδας σε εφαρμογή του προγράμματος 1 ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ.
2. Την διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου Δαφνουσίων στο ΧΑΔΑ στη θέση «ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ» Δ.Δ: Αρκίτσας Δήμου Δαφνουσίων Ν. Φθιώτιδας σε εφαρμογή του προγράμματος 1 ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ
3. Ο Δήμος ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ υποχρεούται να διαθέτει τα απόβλητα του σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και να μεριμνήσει για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση του παραπάνω ΧΑΔΑ. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τους όρους Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ η οποία πρέπει έχει εγκριθεί από την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
4. Την συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενη από τους:
• Τερζή Αντώνη, προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της ΔΙ.ΧΩ.Π.Ε. της Ν.Α. Φθιώτιδας.
• Κουτσώνη Βασιλική, γεωλόγο, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α Φθιώτιδας.
• ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Δασοπόνο, Δασαρχείου Λαμίας.
Η παραπάνω επιτροπή εντός προθεσμίας 20 ημερών από την υπογραφή της παρούσας απόφασης θα επισκεφθεί σε συνεννόηση με τον Δήμο Δαφνουσίων προκειμένου να διασφαλίσει την παύση λειτουργίας τους και να φροντίσει για την αποκοπή πρόσβασης σε αυτούς με τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα (φυσικό ανάχωμα εκσκαφή κάθετα στην οδό πρόσβασης κ.λ.π).

Η μη συμμόρφωση προς τα παραπάνω θα έχει αποτέλεσμα την επιβολή των κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 28,29 και 30 του N.1650/1986.
Με Ε.Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο ΝΟΜ/ΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ
ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ

2. ΔΙΠΕΧΩ Στ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Μ. Μπότσαρη 3 351 00 Λαμία

3. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
35100 ΛΑΜΙΑ

4. ΔΤΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 35100 ΛΑΜΙΑ

5. ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Πατησίων 147 11251 Αθήνα

Δείτε εδώ και την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δαφνουσίων να κάνει επίσημο ΧΑΔΑ του δήμου τον Καθρέφτη

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
----------------------------------

Από το πρακτικό της αριθ. 13/05 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δαφνουσίων
ΘΑΜΑ : 8
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 145/05
Π ε ρ ί λ η ψ η
-------------------
Παύση λειτουργίας ενεργού ΧΑΔΑ στον Δήμο Δαφνουσίων
Λιβανάτες και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα 5-7-05 ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση ύστερα από την αριθ. 2505/1-7-05 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ΠΔ 410/95
Διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο δεκατριών μελών βρέθηκαν παρόντα όλα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Κων/νος Πάσσας Αθαν.Μαζιώτης Αποστ. Ρουμπής Κανένας
Αθαν. Τσαρούχας
Παρασκ.Κλωτσοτύρας
Νικ.Κλωτσοτύρας
Γεώργ.Μαύρος
Κων.Σακελλάρης
Γεωργ.Φωτούρας
Βασίλ.Θεοδοσίου
Αναστ.Κιάτου-Στραβοπόδη
Αθαν.Λουκάς
Αντών.Σταμέλος
Στεργ.Ντέλιος
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα είπε:
Όπως γνωρίζετε η ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών αποβλήτων στο φυσικό περιβάλλον και όχι σε οργανωμένο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πηγές ρύπανσης. Παράλληλα, η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) αποτελεί αναγκαιότητα τόσο για την αντιμετώπιση καταγγελιών και αποφυγής προστίμων όσο και για την εφαρμογή της υφιστάμενης εθνικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Προτείνω λοιπόν την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ στη θέση Τριανταφυλλιά Λιβανατών και την διατήρηση αυτού στη θέση Καναπίτσα Αρκίτσας.
Το συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την οριστική παύση λειτουργίας και την υποβολή αίτησης και Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) για την έκδοση άδειας αποκατάστασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003, του παρακάτω ΧΑΔΑ
Α) Θέση ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Δημ.Διαμμερίσματος ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ
Στον παραπάνω χώρο απαγορεύεται εφεξής η απόρριψη κάθε είδους αποβλήτων ενώ θα ληφθούν μέτρα για την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες. Μετά την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης ο Δήμος θα παρακολουθεί την κατάσταση του παραπάνω χώρου και θα μεριμνά για την τήρηση των όρων που θα περιέχονται στην άδεια αποκατάστασης.
Στο εξής και μέχρι τη λειτουργία έργων διαχείρισης αποβλήτων, που προβλέπονται από εγκεκριμένο σχεδιασμό συμβατό με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, από τα οποία θα εξυπηρετηθεί ο Δήμος μας, τα απορρίμματα θα διατίθενται στον χώρο στη θέση ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ του Δημ. Διαμερίσματος ΑΡΚΙΤΣΑΣ, ο οποίος θα παραμείνει ενεργός.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λουκάς προτείνει να γίνει μελέτη και να αποφασίσει η Δ/νση Υγείας.
Η δημοτ. Σύμβουλος κα Κιάτου συμφωνεί με τη διατήρηση του ΧΑΔΑ Αρκίτσας εφόσον υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις έναντι του ΧΑΔΑ Λιβανατών.
Οι δημοτ. Σύμβουλοι κ.κ. Σταμέλος και Ντέλιος συμφωνούν με τη διατήρηση του ΧΑΔΑ Αρκίτσας εφόσον είναι ο καταλληλότερος και ασφαλέστερος.
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Κων. Πάσσας Αθαν.Μαζιώτης Απ.Ρουμπής, Αθ.Τσαρούχας,
Παρ.Κλωτσοτύρας, Νικ Κλωτσοτύρας,
Γ.Μαύρος, Κ.Σακελλάρης, Γ.Φωτούρας,
Β.Θεοδοσίου, Αν.Κιάτου – Στραβοπόδη,
Αθ.Λουκάς, Αντ.Σταμέλος, Στεργ.Ντέλιος

Η απάντηση του δημάρχου Δαφνουσίων στον ευρωβουλευτή Μιχάλη Τρεμόπουλο για τον Καθρέφτη

Δημοσιεύουμε την απάντηση του κ Μαυροειδή στον κ Τρεμόπουλο χωρίς σχόλια. Τα σχόλια του κάθε αναγνώστη είναι δεκτά
από τη διαχείριση του blog


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ
ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ 35007
Πληρ.: Γραφείου Δημάρχου
Τηλ. : 22333 50523
Φαξ : 22330 32328
www.dafnousio.gov.gr
e-maiΙ: Dimarchos@dafnousion.gr

ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ 22-2-2010
Αρ. Πρωτ: 603

ΠΡΟΣ: Ευρωβουλευτή
Οικολόγων Πράσινων
κ.Τρεμόπουλο

ΘΕΜΑ: «Απάντηση του Δήμου Δαφνουσίων στην ερώτηση των οικολόγων-πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο για τον ΧΑΛΑ στη θέση Καναπίτσα στο Δ.Δ Αρκίτσας, του Δήμου Δαφνουσίωv».

Αξιότιμε κύριε Ευρωβουλευτά,

Με την παρούσα επιστολή ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή του Δήμου Δαφνουσίων σας γνωστοποιούμε, ότι ο υφιστάμενος ΧΑΔΑ στην θέση Καναπίτσα του Δ.Δ Αρκίτσας του Δήμου Δαφνουσίων, λειτουργεί εδώ και 35 χρόνια.
Από το 2007, ως νέα Δημοτική Αρχή έχουμε επισημάνει και τονίσει επανειλημμένως προς τους αρμοδίους, την ακαταλληλότητα του χώρου. Δυστυχώς, οι μέχρι σήμερα προσπάθειές μας για μεταφορά του σκουπιδότοπου υπήρξαν άκαρπες.
Γνωρίζουμε και κατανοούμε τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία αλλά και τις επιπτώσεις της χρήσης του γεώτοπου, ως χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων.
Το 2005, η τότε Δημοτική Αρχή του Δήμου Δαφνουσίων με την υπ' αριθμ. απόφ. 145/2005 του τότε Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε την οριστική παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ στη θέση Τριανταφυλλιά Λιβανατών του Δήμου Δαφνουσίων και τη διατήρηση αυτού στη θέση Καναπίτσα Αρκίτσας.
Επιπλέον, ήδη από το 2007 με την υπ' αριθμ.πρωτ.9932/30-10-2007 απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Δαφνουσίων υποχρεούται να διαθέτει τα απορρίμματα στον επίσημα αδειοδοτούμενο Χ.Α.Δ.Α στη θέση Καναπίτσα βάσει εφαρμογής του Προγράμματος 1 Χ.Α.Δ.Α ανά Ο.Τ.Α.

Επομένως κακώς γίνεται λόγος στην ερώτησή σας, ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι «παράνομη χωματερή».
Στην προσπάθεια του νυν Δήμαρχου, εύρεσης νέου χώρου για εναπόθεση των απορριμμάτων σε μια περιοχή που δεν θα δημιουργεί προβλήματα και αφού ο ίδιος ο Δήμαρχος διέθεσε ανιδιοτελώς προσωπική έκταση με σκοπό την διάθεση των απορριμμάτων, δέχτηκε καταγγελίες και βρίσκεται κατηγορούμενος για την συγκεκριμένη ενέργεια λόγω της ανωτέρω απόφασης της Περιφέρειας που αίρει την πρωτοβουλία του νυν Δημάρχου για δημιουργία νέου ΧΑΔΑ.
Ως Δημοτική Αρχή του τόπου και στα πλαίσια διατήρησης και ανάδειξης του σπάνιου αυτού μνημείου ενδιαφερόμαστε άμεσα για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ανωτέρω γεώτοπο. Με την παρέμβασή σας στα Ευρωπαϊκά Όργανα συμβάλλετε
αποτελεσματικά στο έργο μας. .
Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι ως Δημοτική Αρχή προσκαλέσαμε Επιστήμονες από το ΙΓΜΕ οι οποίοι προέβησαν σε υδρο-γεωλογική μελέτη του ΧΑΔΑ και αποτίμηση του χώρου.
Συνοψίζοντας, όσον αφορά τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν από τον Δήμο Δαφνουσίων, θα ήταν ωφέλιμο κ. Ευρωβουλευτά προτού καταθέσετε σχετική ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο να επικοινωνήσετε με τα αρμόδια όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να ενημερωθείτε και να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα της σοβαρής αυτής κατάστασης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή συνεργασία.

Mετά τιμής
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΝΕΣΊΉΣ MΑΥPΟEIΔHΣ