11 Μαρ 2010

Δείτε εδώ και την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δαφνουσίων να κάνει επίσημο ΧΑΔΑ του δήμου τον Καθρέφτη

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
----------------------------------

Από το πρακτικό της αριθ. 13/05 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δαφνουσίων
ΘΑΜΑ : 8
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 145/05
Π ε ρ ί λ η ψ η
-------------------
Παύση λειτουργίας ενεργού ΧΑΔΑ στον Δήμο Δαφνουσίων
Λιβανάτες και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα 5-7-05 ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση ύστερα από την αριθ. 2505/1-7-05 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ΠΔ 410/95
Διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο δεκατριών μελών βρέθηκαν παρόντα όλα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Κων/νος Πάσσας Αθαν.Μαζιώτης Αποστ. Ρουμπής Κανένας
Αθαν. Τσαρούχας
Παρασκ.Κλωτσοτύρας
Νικ.Κλωτσοτύρας
Γεώργ.Μαύρος
Κων.Σακελλάρης
Γεωργ.Φωτούρας
Βασίλ.Θεοδοσίου
Αναστ.Κιάτου-Στραβοπόδη
Αθαν.Λουκάς
Αντών.Σταμέλος
Στεργ.Ντέλιος
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα είπε:
Όπως γνωρίζετε η ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών αποβλήτων στο φυσικό περιβάλλον και όχι σε οργανωμένο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πηγές ρύπανσης. Παράλληλα, η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) αποτελεί αναγκαιότητα τόσο για την αντιμετώπιση καταγγελιών και αποφυγής προστίμων όσο και για την εφαρμογή της υφιστάμενης εθνικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Προτείνω λοιπόν την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ στη θέση Τριανταφυλλιά Λιβανατών και την διατήρηση αυτού στη θέση Καναπίτσα Αρκίτσας.
Το συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την οριστική παύση λειτουργίας και την υποβολή αίτησης και Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) για την έκδοση άδειας αποκατάστασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003, του παρακάτω ΧΑΔΑ
Α) Θέση ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Δημ.Διαμμερίσματος ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ
Στον παραπάνω χώρο απαγορεύεται εφεξής η απόρριψη κάθε είδους αποβλήτων ενώ θα ληφθούν μέτρα για την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες. Μετά την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης ο Δήμος θα παρακολουθεί την κατάσταση του παραπάνω χώρου και θα μεριμνά για την τήρηση των όρων που θα περιέχονται στην άδεια αποκατάστασης.
Στο εξής και μέχρι τη λειτουργία έργων διαχείρισης αποβλήτων, που προβλέπονται από εγκεκριμένο σχεδιασμό συμβατό με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, από τα οποία θα εξυπηρετηθεί ο Δήμος μας, τα απορρίμματα θα διατίθενται στον χώρο στη θέση ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ του Δημ. Διαμερίσματος ΑΡΚΙΤΣΑΣ, ο οποίος θα παραμείνει ενεργός.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λουκάς προτείνει να γίνει μελέτη και να αποφασίσει η Δ/νση Υγείας.
Η δημοτ. Σύμβουλος κα Κιάτου συμφωνεί με τη διατήρηση του ΧΑΔΑ Αρκίτσας εφόσον υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις έναντι του ΧΑΔΑ Λιβανατών.
Οι δημοτ. Σύμβουλοι κ.κ. Σταμέλος και Ντέλιος συμφωνούν με τη διατήρηση του ΧΑΔΑ Αρκίτσας εφόσον είναι ο καταλληλότερος και ασφαλέστερος.
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Κων. Πάσσας Αθαν.Μαζιώτης Απ.Ρουμπής, Αθ.Τσαρούχας,
Παρ.Κλωτσοτύρας, Νικ Κλωτσοτύρας,
Γ.Μαύρος, Κ.Σακελλάρης, Γ.Φωτούρας,
Β.Θεοδοσίου, Αν.Κιάτου – Στραβοπόδη,
Αθ.Λουκάς, Αντ.Σταμέλος, Στεργ.Ντέλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: